Notícies

Notícies i activitats

01/10/2020

35a Convocatòria Beques L’Hospitalet de recerca 2020

Veure imatge de 35a Convocatòria Beques L’Hospitalet de recerca 2020 (nova finestra)

L'Ajuntament de l'Hospitalet convoca dues Beques L'Hospitalet de formació en la recerca per a persones amb llicenciatura o grau universitari, amb la finalitat de promoure l'estudi de la ciutat en el camp de les ciències socials, sota la direcció del Museu de l'Hospitalet i amb la col·laboració del Centre d'Estudis de l'Hospitalet.

Es tracta de dues beques amb una dotació de 3.000 euros cadascuna, dirigides a joves llicenciats o graduats universitaris, que tenen com a objectiu promoure l'estudi de la ciutat en el camp de les ciències socials.

Les dues beques s'atorgaran a projectes de recerca científica en el camp de les ciències socials en aspectes relacionats amb la ciutat de L'Hospitalet i d'acord amb els següents eixos temàtics:

· Beca 1. L'Hospital de Bellvitge. Un referent en l'àmbit de l'assistència, la recerca i la docència sanitàries.

Es proposa realitzar un estudi sobre L'Hospital Universitari de Bellvitge, l’evolució al llarg del temps i la importància de la seva implantació a la ciutat de l'Hospitalet, no només dels del punt de vista sanitari, sinó també social.


· Beca 2. El conjunt de La Remunta a L'Hospitalet. Història i evolució.

Es proposa realitzar un estudi sobre aquest conjunt arquitectònic, de les
edificacions existents i de les que ja no hi són, analitzant no només l'evolució
constructiva, sinó les diferents activitats que ha acollit al llarg del temps i la
seva contextualització històrica.

Les sol·licituds s'hauran de presentar a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

Requeriments:

Podran sol·licitar les beques objecte d'aquesta convocatòria les persones amb llicenciatura o grau universitari que reuneixin els següents requisits:

1. Estar en possessió d'una llicenciatura o grau universitari relacionat amb els coneixements de l'eix temàtic de la beca sol·licitada.

2. Els títols obtinguts a l'estranger o en centres espanyols no oficials hauran de ser convalidats o reconeguts o bé s'haurà de justificar documentalment que estan admesos a tràmit de convalidació per les autoritats que són competents.

3. Els sol·licitants es podran presentar solament a una de les dues beques a què es fa referència.

Es poden consultar les bases de la convocatòria a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

Ajuntament de L'Hospitalet
Museu de L'Hospitalet - C/ Joan Pallarès 38 - Telf: 93 403 61 10